CCTV.com  中文 | English | Español | Français
Olympics  中文 | Español | Français
首页 > 奥林匹克频道 >  Content

Qingdao Municipal Hospital

Updated:2008-07-10 10:36 | Source:

1 JiaoZhou Lu :: 胶州路1号 Telephone: +86 (532) 8278-9030 ShiBei District > ZhongShan Lu Shopping Area

Qingdao, Shandong Province China

Editor : Zhang Yun

Opening ceremony of Beijing Olympics