CCTV.com 中文 | English | Español | Français
Olympics 中文 | Español | Français
首页 > 奥林匹克频道 >  Content

Hotels

Updated:2008-06-05 16:55 | Source:

 Fashion Motel 128

 5 Youhao Jie

 Golden Triangle Hotel

 43 Zhonghua Lu

 Hépíng Bīnguǎn

 104 Shengli Beijie

 Méishǎn Bīnguǎn

 48 Xiaoxi Lu

 Shěntiě Dàjiǔdiàn

 102 Beizhan Lu

 Shěntǐe Shěnzhàn Bīnguǎn

 2 Shengli Dajie

 Traders Hotel

 68 Zhonghua Lu

 Yóuzhèng Dàshà

 78 Beizhan Lu

Editor : Zhang Yun

Opening ceremony of Beijing Olympics