CCTV.com  中文 | English | Español | Français
Olympics  中文 | Español | Français
首页 > 奥林匹克频道 >  Content

McDonalds

Updated:2008-06-03 10:20 | Source:

    40-666-888

    http://www.mcdonalds.com.cn/ (Chinese)

 

    Jianhui Branch

    Add: 189 Nanjing Lu, Heping District, Tianjin

    Tel: 022-23040097

    Zhongshan Branch

    Add: 164 Zhongshan Lu, Hebei District, Tianjin

    Tel: 022-26011321

    Xin'an Branch

    Add: 1F, Xin'an Plaza, 138 Dongma Lu, Nankai District, Tianjin

    Tel: 022-27012942

    Dagang Shiji Dadao Branch

    Add: 122 Shiji Dadao, Dagang District, Tianjin

    Tel: 022-63310066

    People's Park Branch

    Add: 107 Guangdong Lu, Hexi District, Tianjin

    Tel: 022-23023738

    Jindong Branch

    Add: 99 Liuwei Lu, Hedong District, Tianjin

    Tel: 022-24011356

    Dingzigu Branch

    Add: 1F, kailaisai Shopping Building, Yihao Lu, Hongqiao District, Tianjin

    Tel: 022-26031250

    Tanggu Zhongxin Beilu Branch

    Add: 1F, Xiugu Shopping Mall, 1168 Jintang Lu, Tanggu District, Tianjin

    Tel: 022-66311005

Editor : Zhu Xinrui

Opening ceremony of Beijing Olympics