CCTV.com  中文 | English | Español | Français
Olympics  中文 | Español | Français
首页 > 奥林匹克频道 >  Content

KFC

Updated:2008-06-03 10:20 | Source:

    1-800-544-5774 ext.8360 ext.326

    http://www.kfc.com.cn/ (Chinese)

    There are a total of 52 KFCs in Tianjin. Very popular with both local and foreign customers.

 

    Jinwei Branch

    Add: 337-339 Jinwei Lu, Hebei District, Tianjin

    Tel: 022-26010051

    Quanbao Branch

    Add:85 Nanguan Dajie, Chengguan Town, Baodi District, Tianjin

    Tel: 022-29232611

    Wangdingdi Branch

    Add: 59 Yingshui Dao, Nankai District, Tianjin

    Tel: 022-23061929

    Xinhua Branch

    Add: 163 Xinhua Lu, Heping District, Tianjin

    Tel: 022-23031725

    Jingong Branch

    Add: 79 Jintang Lu, Hedong District, Tianjin

    Tel: 022-24023349

    Nanlou Branch

    Add: 820 Dagu Nanlu, Hexi District, Tianjin

    Tel: 022-28011320

    Dingzigu Branch

    Add: 19 Benxi Lu, Hongqiao District, Tianjin

    Tel: 022-86525116

Editor : Zhu Xinrui

Opening ceremony of Beijing Olympics